PLS Professional Language Services BV

Translators for banks, insurers and the legal profession

Our translation work for the energy sector has included the translation of correspondence, agreements, general web texts and various legal documents in relation to the supply of gas and electricity.

In the period from 2000 to 2007 we provided the translation into English of almost all documents (of a technical, commercial and legal nature) in relation to the liberalisation of the energy sector in the Netherlands. This included translations of the Gas Act and the Electricity Act and decrees arising from these. We specialise in particular, in texts dealing with the interface between regulation, law and technical aspects relating to energy and energy supply.

 

Our new website is in the process of being translated. The relevant information is included here temporarily in Dutch. If you have any queries, kindly contact us by telephone (+31-20-6185795) or email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

Een goed vertaald CV of juridisch document maakt een overtuigende indruk op degene die het CV of juridisch document moet beoordelen. Als vertalers zijn wij ons ervan bewust dat beslissingen, die op basis van deze beoordeling worden genomen, mede afhankelijk zijn van de kwaliteit van de vertaling.

Voor particulieren vertalen wij met name testamenten, scheidingsaktes, huwelijkse voorwaarden, contracten van uiteenlopende aard, diploma's, CV's, zakelijke correspondentie, uittreksels van de GBA, wetenschappelijke artikelen en diverse andere teksten. Wij kunnen zowel reguliere als beëdigde vertalingen leveren.

In veel gevallen worden deze vertalingen gebruikt in verband met emigratie naar Engelstalige landen, studie in het buitenland of het zoeken naar werk in het buitenland.

 

Our new website is in the process of being translated. The relevant information is included here temporarily in Dutch. If you have any queries, kindly contact us by telephone (+31-20-6185795) or email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

In toenemende mate hebben verzekeringstussenpersonen te maken met internationale klanten, zowel zakelijke als particuliere klanten. Voor tussenpersonen vertalen wij offertes en correspondentie met (potentiële) klanten omtrent een breed scala aan onderwerpen. Voor een optimale dienstverlening aan buitenlandse klanten (die vaak Engels als voertaal hebben of kiezen) is het van groot belang dat de tussenpersoon over een vertaling kan beschikken die van hoge kwaliteit is en die uitgevoerd is door een vertaler met specialistische kennis van de verzekeringsbranche. Ook dient het taalgebruik in verschillende documenten steeds consistent te zijn. Duidelijkheid en een accurate vertaling zijn bij het verstrekken van adviezen van groot belang. Daarnaast wordt de indruk die een klant van de tussenpersoon krijgt sterk beïnvloed door de kwaliteit van de brieven, offertes en andere documenten die de klant van de tussenpersoon ontvangt.

 

Our new website is in the process of being translated. The relevant information is included here temporarily in Dutch. If you have any queries, kindly contact us by telephone (+31-20-6185795) or email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Our new website is in the process of being translated. The relevant information is included here temporarily in Dutch. If you have any queries, kindly contact us by telephone (+31-20-6185795) or email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

Wij leveren snel en accurate vertalingen van hoge kwaliteit aan organisatieadviesbureaus. Bij het vertalen houden wij rekening met theoretische ontwikkelingen op het gebied van de organisatiekunde, bedrijfskunde en aanverwante disciplines. Daarbij stellen wij als doel niet alle recht te doen in de vertaling aan de expertise van de specialisten die  de betreffende analyse, aanbevelingen e.d. heeft opgesteld, maar ook de theoretische raamwerk te laten doorklinken in de gekozen terminologie, stijl en manier van formulieren in het Engels. Ons devies is dat wij niet alleen de tekst vertalen, maar vooral de expertise van de auteur die in de nuances, toon and stijlistische kenmerken van de tekst tot uiting komen.

Ons werk voor advies bureaus strekt tot reorganisatieplannen, HRM beleidsdocumenten, onderzoeksrapporten, offertes en de correspondentie die hiermee gepaard gaat.

Bij het vertalen maken wij een bescheiden bijdrage waar mogelijk aan de inhoudelijk kwaliteit van de tekst door eventuele inconsistenties te signaleren. Wij zijn ervan bewust dat de vertaler misschien de enige partij is in het proces dat de tekst zo nauwkeurig leest als de auteur en  stilstaat bij iedere punt, komma en subtiliteit in de formulering. Wij pogen daarom een toegevoegde waarde te hebben voor ons klanten door liever te veel feedback te geven dan klakkeloos de aan ons geleverde teksten te vertalen. Met onze meeste vertrouwde klanten (met wie wij in sommige gevallen meer dan 20 jaar samenwerken) spelen wij een bescheiden rol als peer reviewer tijdens het vertaalproces.

Search