PLS Professional Language Services BV

Translators for banks, insurers and the legal profession

Hier treft u aan:

  • antwoorden op veelgestelde vragen
  • technische handleidingen met betrekking tot faciliteiten die wij bieden

Our new website is in the process of being translated. The relevant information is included here temporarily in Dutch. If you have any queries, kindly contact us by telephone (+31-20-6185795) or email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

PLS werkt met een netwerk van professionele vertalers die native-speakers zijn van de doeltaal, grondige kennis hebben van het vakgebied waarop ze vertalen en die één of meerdere universitaire opleidingen hebben gevolgd. Ruime vertaalervaring en een opleiding in de taalkunde is een minimum eis voor de vertalers met wie wij werken. Veel van onze vertalers zijn gepromoveerd en hebben zich alle vaardigheden eigen gemaakt die nodig zijn voor het verrichten van gespecialiseerd vertaalwerk waar onderzoek voor nodig is, zoals naar de theoretische achtergronden van teksten, teminologie en ontwikkelingen op het betreffende vakgebied.

De vertaalactiviteiten staan onder leiding van onze senior vertaler en directeur, Robert Ensor.

Robert Ensor heeft Engelse letterkunde gestudeerd aan de University of Natal (Durban, Zuid-Afrika) waar hij de Master of Arts opleiding heeft voltooid. Daarna heeft de heer Ensor zijn doctoraal Engelse taal- en letterkunde behaald aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij vervolgens promoveerde op het gebied van de Engelse literatuurwetenschap. Daarna heeft de heer Ensor een Master of Business Administration opleiding voltooid aan de Britse Open University Business School.Hij heeft tevens diverse cursussen voltooid op het gebied van internationaal recht, fundamentele mensenrechten en privaatrecht. Aangezien hij veel voor actuarissen werkt volgt de heer Ensor momenteel een wetenschappelijke studie Wiskunde in het Engels als onderdeel van zijn permanente educatie programma om deze beroepsgroep beter te bedienen.

De heer Ensor heeft Engelse taal- en letterkunde, waaronder het vak 'Vertalen' gedoceerd aan de Universiteit Utrecht (1986-1990), waarna hij werkzaam is geweest als docent Bedrijfscommunicatie Engels aan de Amsterdamse Academie voor Bank en Financiën (1990-1999). Tussen 1994 en 2013 is de heer Ensor verbonden gweest aan de Open University Business School als docent bedrijfsstrategie ten behoeve van de MBA opleiding. Daarnaast heeft de Ensor Engelse taalverwerving gedoceerd aan zowel de Universiteit van Amsterdam, het 'diplomatenklasje' van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Sociale Verzekeringsbank.

De heer Ensor heeft PLS Professional Language Services BV opgericht in 1988.

 

Our new website is in the process of being translated. The relevant information is included here temporarily in Dutch. If you have any queries, kindly contact us by telephone (+31-20-6185795) or email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

Een goed geschreven tekst is het halve werk als het gaat om het overtuigen van een klant of zakenrelatie. Toch wordt aan het schrijven van de tekst vaak niet de aandacht besteed die het behoeft.

Wij kunnen overtuigende teksten voor u schrijven op basis van een beschijving van het doel, de doelgroep en de dienst of het produkt waar het om gaat. 

Als het een tekst betreft die in het Engels moet verschijnen, kunnen wij de vertaalstap overslaan en de tekst op basis van uw beschrijving direct in het Engels opstellen.

 

Onze vertaalpraktijk is geen vertaalbureau in de gangbare betekenis van het woord. Wij zijn geen makelaars tussen klanten en vertalers. Op ons bureau vertalen wij documenten zoveel mogelijk zelf en, waar nodig, roepen wij de assistentie in van professionele collega-vertalers, die over specifieke expertise beschikken. In die zin is ons bureau te vergelijken met een advocaten- of notariskantoor: wij zijn specialisten op taalgebied, gespecialiseerd in een aantal specifieke kennisgebieden. Meer hierover treft u aan in Ons Profiel.

Onze beroepsopvatting bepaalt uiteraard onze werkwijze, die gekenmerkt wordt door de volgende aspecten:

Gerichtheid op bestendige relaties met een relatief kleine groep klanten

Zelden zijn documenten die vertaald, geredigeerd of geschreven moeten worden, losstaande teksten. Ze passen binnen een reeks documenten die rondom een bepaald doel is samengesteld en uiteindelijk binnen een breder kader van strategische doelstellingen van een organisatie. Een adviesbureau wil bijv. zijn expertise overbrengen op anderstalige klanten en ook in een andere taal zijn professionele uitstraling behouden. Bovendien moet de inhoud van de te vertalen documenten consistent zijn met de doelstelling van de organisatie.

Als vertaler, tekstschrijver of redacteur kunnen wij slechts kwaliteit leveren als wij de doelstellingen, cultuur, strategie en werkwijze van onze klanten goed begrijpen. Dit kunnen wij het beste realiseren op basis van een bestendige relatie met de klant en in nauw contact met specialisten die werkzaam zijn binnen de organisatie van de klant.

Wij kiezen ervoor om samen te werken gedurende langere tijd (in sommige gevallen langer dan 20 jaar) met een relatief kleine groep klanten die wij door en door kennen. Het komt geregeld voor dat tijdens het vertalen inconsistenties aan het licht komen binnen het document en in relatie tot andere documenten. Deze brengen wij uiteraard onder de aandacht van de klant. Zo kunnen wij, op basis van nauwe samenwerking gedurende langere tijd, een vorm van peer review aanbieden op taalgebied.

Nauwe samenwerking als taalspecialisten met specialisten op andere gebieden

De organisaties waarvoor wij werken zijn doorgaans kennis-intensieve organisaties binnen de financiële sector, in het rechtswezen en in het hoger onderwijs. Binnen die organisaties zijn het de professionals, met wie wij een intensieve samenwerkingsrelatie onderhouden. Wij treden op als hun rechterhand op taalgebied en zorgen ervoor dat zij hun professionaliteit goed in de vreemde taal kunnen overbrengen in memo's, presentaties, offertes, rapporten, brieven, overeenkomsten en tal van andere teksten.

Ons doel is om de klantgerichtheid van professionals binnen de organisaties van onze klanten te ondersteunen. Indien nodig werken wij ook 's avonds en in het weekeinde door om deadlines te halen (al heeft dit uiteraard niet onze voorkeur).

Mantelovereenkomsten

Wij bieden onze klanten ook de mogelijkheid om  een mantelovereenkomst af te sluiten, waarin voorwaarden zoals tarieven, (maximum) prijzen per opdracht, het al dan niet hanteren van spoedtarief en dergelijke worden geregeld voor een bepaalde periode.

Indien er een mantelovereenkomst is afgesloten, hoeft de medewerker niet bij elke nieuwe opdracht opnieuw een offerte op te vragen en te accorderen en kan er veel sneller op situaties worden ingespeeld. Zowel de aandacht van de specialist als de onze kan dan volledig gericht zijn op de uit te voeren taak.

Oog voor kwaliteit

Als vertaalbureau hebben wij kwaliteit hoog in het vaandel staan. Behalve het in de vertaling zo precies mogelijk weergeven van de brontekst, betekent kwaliteit ook, dat wij optimaal inspelen op de bedrijfsprocessen van onze klanten en deadlines halen die onze klanten soms met hun klanten hebben afgesproken. Daarnaast vertalen en lezen wij de teksten kritisch en signaleren wij fouten of inconsistenties in de brontekst.

Verder houden wij voor iedere klant een bestand bij van de terminologie die binnen de organisatie van de klant gangbaar is. Bovendien wordt iedere vertaling vergeleken met eerdere vertalingen die voor de betreffende klant zijn uitgevoerd, om ervoor te zorgen dat dezelfde terminologie, formulering en dergelijke wordt gehanteerd. Zodoende heeft zowel onze klant als de klant van onze klant steeds te maken met documenten (vertalingen) van hoge kwaliteit, waarbij het taalgebruik consistent blijft. De inspanningen van onze klanten op het gebied van branding worden hierdoor uiteraard versterkt.

 

Our new website is in the process of being translated. The relevant information is included here temporarily in Dutch. If you have any queries, kindly contact us by telephone (+31-20-6185795) or email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

Het komt geregeld voor dat bedrijven en instellingen voor vragen komen te staan omtrent de wijze waarop een tekst moet worden geïnterpreteerd of de termen of frasen die in een bepaalde context gebruikt moeten worden.

Als het gaat om een overeenkomst of conflict kan er behoefte bestaan aan een taalkundige uitleg van de mogelijke interpretaties van een belangrijke zin of zinsnede. Een jurist weet soms hoe de zinsnede juridisch moet worden uitgelegd, maar kan vaak geen overtuigende taalkundige onderbouwing geven van zijn interpretatie. Wij kunnen u hiermee assisteren om u in staat te stellen uw standpunt te verduidelijken.

In het hoger onderwijs worden  regelmatig innovatieve opleidingen  en examenonderdelen ontwikkeld, die een naam moeten krijgen. Een goed bedachte Nederlandse benaming heeft niet het gewenste effect als die te letterlijk vertaald wordt in het Engels. Wij kunnen onderzoek doen naar verwante kennisdomeinen en een voorstel doen voor een naam.

Bij marketing-activiteiten kunnen wij bedrijven en instellingen taalkundig adviseren over de stijl die gehanteerd wordt in communicatie met bepaalde doelgroepen.

Search