PLS Professional Language Services BV

Translators for banks, insurers and the legal profession

Our new website is in the process of being translated. The relevant information is included here temporarily in Dutch. If you have any queries, kindly contact us by telephone (+31-20-6185795) or email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

Wij leveren snel en accurate vertalingen van hoge kwaliteit aan organisatieadviesbureaus. Bij het vertalen houden wij rekening met theoretische ontwikkelingen op het gebied van de organisatiekunde, bedrijfskunde en aanverwante disciplines. Daarbij stellen wij als doel niet alle recht te doen in de vertaling aan de expertise van de specialisten die  de betreffende analyse, aanbevelingen e.d. heeft opgesteld, maar ook de theoretische raamwerk te laten doorklinken in de gekozen terminologie, stijl en manier van formulieren in het Engels. Ons devies is dat wij niet alleen de tekst vertalen, maar vooral de expertise van de auteur die in de nuances, toon and stijlistische kenmerken van de tekst tot uiting komen.

Ons werk voor advies bureaus strekt tot reorganisatieplannen, HRM beleidsdocumenten, onderzoeksrapporten, offertes en de correspondentie die hiermee gepaard gaat.

Bij het vertalen maken wij een bescheiden bijdrage waar mogelijk aan de inhoudelijk kwaliteit van de tekst door eventuele inconsistenties te signaleren. Wij zijn ervan bewust dat de vertaler misschien de enige partij is in het proces dat de tekst zo nauwkeurig leest als de auteur en  stilstaat bij iedere punt, komma en subtiliteit in de formulering. Wij pogen daarom een toegevoegde waarde te hebben voor ons klanten door liever te veel feedback te geven dan klakkeloos de aan ons geleverde teksten te vertalen. Met onze meeste vertrouwde klanten (met wie wij in sommige gevallen meer dan 20 jaar samenwerken) spelen wij een bescheiden rol als peer reviewer tijdens het vertaalproces.

Search