PLS Professional Language Services BV

Translators for banks, insurers and the legal profession

Onze vertaalwerk voor de energiesector bevat het vertalen van correspondentie, overeenkomsten, algemene webteksten en diverse documenten met betrekking tot het leveren van gas en electriciteit.

Daarnaast hebben wij in de periode van 2000 tot 2007 voor de vertaling in het Engelse gezorgd van nagenoeg alle documenten (van technische, bedrijfskundige en juridische aard) met betrekking tot de liberalisering van de energiesector in Nederland, waaronder de Gaswet en de Electriciteitswet en daaruit voortvloeiende besluiten.

Een goed vertaald CV of juridisch document maakt een overtuigende indruk op degene die het CV of juridisch document moet beoordelen. Als vertalers zijn wij ons ervan bewust dat beslissingen, die op basis van deze beoordeling worden genomen, mede afhankelijk zijn van de kwaliteit van de vertaling.

Voor particulieren vertalen wij met name testamenten, scheidingsaktes, huwelijkse voorwaarden, contracten van uiteenlopende aard, diploma's, CV's, zakelijke correspondentie, uittreksels van de GBA, wetenschappelijke artikelen en diverse andere teksten. Wij kunnen zowel reguliere als beëdigde vertalingen leveren.

In veel gevallen worden deze vertalingen gebruikt in verband met emigratie naar Engelstalige landen, studie in het buitenland of het zoeken naar werk in het buitenland.

 

Wij verzorgen het vertaalwerk voor verschillende pensioenfondsen in Nederland en werken nauw samen met actuarissen, juristen en andere beroepsgroepen, die met pensioenfondsen samenwerken. Ook voor toezichthoudende instellingen op dit gebied hebben wij vertaalopdrachten uitgevoerd.

Wij hebben de combinatie van expertise in huis die hoort bij het vertalen van teksten op dit gebied. Zo vertalen wij pensioenreglementen, statuten, reglementen voor verschillende commissies, ABTN's, uitvoeringsovereenkomsten en jaarverslagen. Tot ons reguliere werk behoort verder het vertalen van verslagen van ALM studies, de beleggingsverslagen en notities die hieruit voortvloeien, notulen van bestuursvergaderingen, vergelijkingen van offertes van verzekeraars, rapporten door actuarissen en nieuwsbrieven aan leden.

Wij volgen de snelle ontwikkelingen op pensioengebied van nabij en zijn goed op de hoogte van de bijbehorende terminologie, of het nu gaat om de IAS/IFRS, de invoering van beschikbare premieregelingen of de discussie rondom aangepaste mengvormen, zoals de collectieve beschikbare pensioenregeling.

 

Wij leveren snel en accurate vertalingen van hoge kwaliteit aan organisatieadviesbureaus. Bij het vertalen houden wij rekening met theoretische ontwikkelingen op het gebied van de organisatiekunde, bedrijfskunde en aanverwante disciplines. Daarbij stellen wij als doel niet alle recht te doen in de vertaling aan de expertise van de specialisten die  de betreffende analyse, aanbevelingen e.d. heeft opgesteld, maar ook de theoretische raamwerk te laten doorklinken in de gekozen terminologie, stijl en manier van formulieren in het Engels. Ons devies is dat wij niet alleen de tekst vertalen, maar vooral de expertise van de auteur die in de nuances, toon and stijlistische kenmerken van de tekst tot uiting komen.

Ons werk voor advies bureaus strekt tot reorganisatieplannen, HRM beleidsdocumenten, onderzoeksrapporten, offertes en de correspondentie die hiermee gepaard gaat.

Bij het vertalen maken wij een bescheiden bijdrage waar mogelijk aan de inhoudelijk kwaliteit van de tekst door eventuele inconsistenties te signaleren. Wij zijn ervan bewust dat de vertaler misschien de enige partij is in het proces dat de tekst zo nauwkeurig leest als de auteur en  stilstaat bij iedere punt, komma en subtiliteit in de formulering. Wij pogen daarom een toegevoegde waarde te hebben voor ons klanten door liever te veel feedback te geven dan klakkeloos de aan ons geleverde teksten te vertalen. Met onze meeste vertrouwde klanten (met wie wij in sommige gevallen meer dan 20 jaar samenwerken) spelen wij een bescheiden rol als peer reviewer tijdens het vertaalproces.

Zoeken