PLS Professional Language Services BV

Translators for banks, insurers and the legal profession

Veel instellingen in het Nederlandse hoger onderwijs zijn meer en meer internationaal actief en maken dan ook veelvuldig gebruik van de diensten van onze vertalers.

Ons werk voor instellingen in het hoger onderwijs bestrijkt de volgende vijf gebieden:

  • het vertalen van bestuurlijke teksten, zoals reglementen, brieven in verband met bijv. BSO's, uitspraken van colleges van beroep voor de examens e.d.;
  • het vertalen van marketing-teksten (brochures, websites e.d.);
  • het vertalen van syllabi, overheadsheets voor docenten, tentamenopgaven, vragenlijsten in verband met kwaliteitszorg, mededelingen aan studenten, software (courseware), diploma's, diploma-supplementen e.d.;
  • het vertalen van documenten in verband met contractactiviteiten en internationalisering, zoals samenwerkingsovereenkomsten, correspondentie, offertes, documenten i.v.m. openbare aanbestedingen, sheets, cursusmaterialen enz.
  • het vertalen van wetenschappelijke artikelen, presentaties, papers e.d.

Bij het vertalen van cursusmateriaal is onze toegevoegde waarde de hoge mate van consistentie die wij trachten te realiseren tussen teksten die gebruikt worden op verschillende momenten in het onderwijsproces.  Wij zorgen ervoor dat de terminologie die gebruikt wordt in bijv. de beschrijving van een cursus op de website van een instelling overeenkomt met die in de studiegids en andere documenten. De terminologie die gebruikt wordt in een syllabus moet dezelfde zijn als die welke de docent gebruikt in tentamenopgaven en in de sheets die hij tijdens de cursus laat zien. Studenten en docenten worden zo niet geconfronteerd met onverwachte veranderingen in schrijfstijl en terminologie. Deze kunnen verwarrend zijn en moeten daarom worden vermeden.

In de verzekeringsmarkt, waar verzekeringsmaatschappijen sterk met elkaar concurreren, zorgt ons vertaalbureau ervoor dat communicatie in het Engels geen belemmering vormt bij het zaken doen. Als vertaalbureau hebben wij gedurende meerdere jaren deze markt van dichtbij meegemaakt. Wij hebben vertaaldiensten geleverd aan verschillende internationaal opererende verzekeraars en ondersteuning geboden aan toezichthoudende instellingen op dit gebied.

Ons vertaalwerk beslaat een breed scala aan teksten, variërend van marketing brochures, offertes en correspondentie van verzekeraars met klanten en tussenpersonen, tot zeer technische ALM studies, actuariële verslagen en pensioenreglementen. Wij hebben vertalingen verricht voor zorgverzekeraars, levensverzekeraars, schadeverzekeraars en verscheidene overkoepelende organisaties. Wij zijn thuis in het taalgebruik van de gehele verzekeringsbranche.

Door de jarenlange samenwerking met verzekeringsspecialisten hebben wij, onder meer door hun feedback op onze vertalingen, inzicht verkregen in de materie. Zodra wij onduidelijkheden of inconsistenties tegenkomen in een tekst die ons ter vertaling aangeboden is, vragen wij aandacht van de opdrachtgever hiervoor.

 

Al meer dan 20 jaar werkt ons bedrijf nauw samen met actuarissen in dienst van kleine en grote verzekeraars en adviesbureau's, die zowel nationaal als internationaal werken.

Wij vertalen offertes van actuarieel bureau's aan verzekeraars en pensioenfondsen, vergelijkende studies van offertes van verzekeraars aan pensioenfondsen, beoordeeld door actuarissen, correspondentie op diverse terreinen, ALM studies, pensioenreglementen, uitvoeringsovereenkomsten e.d., met andere woorden het volledige scala aan documenten, dat onder verantwoordelijkheid van actuarissen wordt opgesteld voor hun (interne) klanten en andere zakelijke relaties.

Daarnaast verheugt het ons in het bijzonder gedurende vele jaren beroepsorganisaties van actuarissen te mogen ondersteunen en ook in dat verband een bijdrage te kunnen leveren aan de activiteiten van deze beroepsgroep.

Als vertalers waren wij nauw betrokken bij de totstandkoming en implementatie van de FTK. Wij hebben ook meegemaakt hoe actuarissen, als beroepsgroep, enerzijds steeds meer en breder betrokken zijn geraakt bij de ontwikkeling van flexibele beloningssystemen ('employee benefits') en anderzijds er steeds een beroep is gedaan op hun expertise op het gebied van risicobeheer.

In het huidige klimaat van ontstuimige financiële markten en met Solvency II, de ORSA en andere toetsingskaders op komst, gaat de beroepsgroep opnieuw een tijd van verandering tegemoet. Aan ons de taak om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen, zowel in Nederland als in het buitenland, om te zorgen dat wij de terminologie en het inzicht paraat hebben om onze klanten meer dan alleen adequaat te ondersteunen.

 

Zoeken