PLS Professional Language Services BV

Translators for banks, insurers and the legal profession

Wij kunnen uw in het Engels of Nederlands geschreven tekst voor u redigeren of aanscherpen, zodat het resultaat een overtuigende tekst is, toegesneden op het doel dat u daarmee wilt bereiken.

Rapporten, publicaties, brochures e.d. komen vanzelfsprekend in aanmerking voor een 'second opinion' of grondige redactie. Het is echter ook mogelijk memo's en brieven, gericht aan klanten, voor u door te nemen en waar nodig te redigeren. Uw klant of zakenrelatie zal zijn oordeel over uw professionaliteit en betrouwbaarheid immers mede baseren op de brieven of memo's die ze van u ontvangen. Een overtuigende, duidelijke tekst communiceert uw deskundigheid en presenteert uw standpunt op duidelijke en genuanceerde wijze.

 

Het komt geregeld voor dat bedrijven en instellingen voor vragen komen te staan omtrent de wijze waarop een tekst moet worden geïnterpreteerd of de termen of frasen die in een bepaalde context gebruikt moeten worden.

Als het gaat om een overeenkomst of conflict kan er behoefte bestaan aan een taalkundige uitleg van de mogelijke interpretaties van een belangrijke zin of zinsnede. Een jurist weet soms hoe de zinsnede juridisch moet worden uitgelegd, maar kan vaak geen overtuigende taalkundige onderbouwing geven van zijn interpretatie. Wij kunnen u hiermee assisteren om u in staat te stellen uw standpunt te verduidelijken.

In het hoger onderwijs worden  regelmatig innovatieve opleidingen  en examenonderdelen ontwikkeld, die een naam moeten krijgen. Een goed bedachte Nederlandse benaming heeft niet het gewenste effect als die te letterlijk vertaald wordt in het Engels. Wij kunnen onderzoek doen naar verwante kennisdomeinen en een voorstel doen voor een naam.

Bij marketing-activiteiten kunnen wij bedrijven en instellingen taalkundig adviseren over de stijl die gehanteerd wordt in communicatie met bepaalde doelgroepen.

Wij leveren beëdigde vertalingen aan notaris- en advocatenkantoren, aan bedrijven en aan particulieren. 

 

Wat is een beëdigde vertaling?

Een beëdigde vertaling is een vertaling die vergezeld gaat van een verklaring van de vertaler, dat naar zijn oordeel de vertaling een preciese en waarheidsgetrouwe vertaling is van de originele tekst. Een dergelijke vertaling vervangt als het ware de originele tekst en kan ingebracht worden in juridische procedures, waarbij men zich op de vertaling wil kunnen baseren.

Verder heeft een beëdigd vertaler in Nederland een eed of belofte afgelegd voor een Nederlandse rechter, waarin de vertaler belooft de door hem of haar te vertalen teksten vertrouwelijk te zullen behandelen en op generlei wijze gebruik te zullen maken van zijn of haar kennis ervan in eigen voordeel. Een beëdigd vertaler mag uw bedrijfsgevoelige of privé informatie niet bekend maken aan derden of bijvoorbeeld met kennis ervan transacties aangaan in zijn eigen voordeel of in het voordeel van een derde, zonder daarmee zijn eed of belofte te schenden.

 

Beëdigde vertalingen voor bedrijven

Wij leveren beëdigde vertalingen meestal in verband met juridische procedures, bij overname, verkoop of koop van bedrijven of activa, of overdracht van bijv. aandelen. De te vertalen documenten betreffen meestal statuten van bedrijven, uittreksels KvK, en diverse overeenkomsten.

 

Beëdigde vertalingen voor particulieren

De meest gangbare beëdigde vertalingen die wij voor particulieren uitvoeren zijn:

  • vertalingen van geboorteaktes
  • huwelijksaktes
  • uittreksels van het GBA
  • koop- en hypotheekaktes
  • curricula vitae en
  • diploma's.

Meestal hebben particulieren beëdigde vertalingen nodig voor emigratie­doel­einden.

 

Praktische zaken

Een beëdigde vertaling bestaat uit de volgende onderdelen:

  • de vertaling;
  • een verklaring van de beëdigde vertaler;
  • het originele document of een gewaarmerkte kopie ervan of een gewone kopie van het origineel.

Deze drie onderdelen worden onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld. Indien ze losgemaakt worden van elkaar, verliest de beëdigde vertaling zijn geldigheid. Ook als er aantekeningen of wijzigingen worden aangebracht, verliest de beëdigde vertaling zijn geldigheid.

 

Hechting van de vertaling aan het origineel

In principe wordt de beëdigde vertaling aan het origineel gehecht.

In sommige gevallen is het niet gewenst het origineel vast te hechten aan de vertaling. Dit is bijvoorbeeld het geval als het origineel een waardevol document is (een aandelencertificaat, diploma, de enige kopie van een testament, contract of ander waardevol document).  U wilt uiteraard niet dat de vertaler gaten maakt in uw diploma en er stempels en handtekeningen op zet! Ook als u de beëdigde vertaling moet opsturen naar een buitenlandse overheid in verband met emigratie wilt u niet de kans lopen dat het document verloren gaat. In zulke gevallen kan de beëdigde vertaling aangehecht worden aan een 'gewaarmerkte kopie'.

 

Hechting van de vertaling aan een gewaarmerkte kopie

Een gewaarmerkte kopie is een kopie van het origineel, waarop een verklaring van een notaris of gemeente staat, dat de kopie een exacte kopie is van het origineel.

Tip 1:

Als u zelf een kopie maakt en vervolgens naar de gemeente of notaris gaat, moeten de twee documenten woord voor woord gecheckt worden om vast te stellen dat ze identiek zijn. Als de gemeente of notaris zelf de kopie maakt, gaat dat sneller en weet de notaris of gemeente dat de kopie een exacte kopie is van het origineel.


Tip 2:

De gemeente zet een stempel op de kopie en de notaris hecht meestal een verklaring daaraan vast. In het geval van beëdigde vertalingen in het Engels is het raadzaam de gemeente te vragen Engelse stempels te gebruiken (als de gemeente die heeft) of de notaris te vragen een Engelse verklaring aan de kopie te hechten. Anders moet de stempel of de verklaring ook vertaald worden, wat onnodige kosten met zich meebrengt.

 

Hechting van de vertaling aan een gewaarmerkte kopie

In dit geval dient u er rekening mee te houden dat men u altijd de vraag kan stellen of de kopie een exacte kopie is van het origineel. Het later laten waarmerken van de kopie, waarbij woord voor woord de documenten moeten worden vergeleken, kan een tijdrovende en dus kostbare zaak worden, zeker bij lange documenten.

 

 

   
   

 Klik hier om de algemene voorwaarden van PLS BV te downloaden.

 PLS BV wijst alle andere algemene (inkoop)voorwaarden uitdrukkelijk af tenzij schiftelijk anders is overeengekomen.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PLS PROFESSIONAL LANGUAGE SERVICES BV

en tevens

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN TOLKEN EN VERTALERS (NGTV) VOOR VERTAALWERKZAAMHEDEN

Definities

Opdrachtgever

1) de natuurlijke dan wel rechtspersoon die de overeenkomst (van opdracht) met de vertaler heeft gesloten;

2) de natuurlijke dan wel rechtspersoon die door middel van een volmacht/machtiging aan een derde toestemming heeft gegeven om de overeenkomst (van opdracht) met de vertaler te sluiten.

Overeenkomst (van opdracht)

de door vertaler en opdrachtgever te sluiten overeenkomst met betrekking tot vertaalwerkzaamheden.

Vertaler

de natuurlijke dan wel rechtspersoon die de vertaling van opdrachtgever

Vertaling

het uiteindelijke bestand/document nadat de vertaalwerkzaamheden zijn uitgevoerd.

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte van de vertaler/vertaalster en iedere overeenkomst tussen de vertaler/vertaalster aangesloten bij het NGTV (verder te noemen “de vertaler”) en een opdrachtgever.

1.2 De vertaler zal de onderhavige voorwaarden van toepassing verklaren op iedere offerte en/of overeenkomst die hij/zij met een opdrachtgever sluit.

1.3 De vertaler kan bij de uitvoering van de opdracht eigen medewerkers dan wel derden inschakelen waarbij de vertaler de nodige zorgvuldigheid in acht zal nemen.

1.4 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige van toepassing. De vertaler en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.5 Indien onduidelijkheid of onenigheid bestaat ten aanzien van de uitleg van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg te geschieden in de geest van deze bepalingen

1.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie in de geest van deze algemene voorwaarden te worden beoordeeld.

1.7 Indien de vertaler niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, leidt zulks er niet toe dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de vertaler op enigerlei wijze het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 – Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de vertaler zijn vrijblijvend.

2.3 Indien de vertaler in het kader van een offerte de volledige tekst van de opdracht niet binnen vijf werkdagen na offertedatum heeft kunnen inzien, kan de vertaler na de aanvaarding van de opdracht/offerte de gedane prijsopgave en/of opgegeven termijnen alsnog herroepen. Het hiervoor bepaalde  is ook van toepassing indien de door opdrachtgever aangeleverde bestanden/documenten niet voldoen aan de in artikel 2.1 genoemde aanleverspecificaties.                                                                                                             

2.4 Indien de opdrachtgever de uitgebrachte offerte aanvaardt met inachtneming van één of meerdere aanpassingen dient er een nieuwe offerte te worden uitgebracht. Indien in een dergelijke situatie geen nieuwe offerte is uitgebracht, is er geen overeenkomst tot stand gekomen.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht de vertaler niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Eerder uitgebrachte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.6 De vertaler kan niet aan zijn/haar offerte worden gehouden, indien de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3 – Wijziging, intrekking van opdrachten

3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen  aanbrengt in de opdracht, is de vertaler gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is de betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte.

3.3 Indien de vertaler voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50 % van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten, geheimhouding

4.1 De vertaler is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een juist inzicht uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.

4.2 De vertaler zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. De vertaler zal zijn medewerkers en/of in te schakelen derden tot geheimhouding verplichten.

4.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen heeft de vertaler het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn/haar verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht.

4.4 De vertaler en opdrachtgever kunnen schriftelijk met elkaar overeenkomen dat de opdracht in verschillende fasen wordt uitgevoerd en dat het reeds uitgevoerde gedeelte (steeds) afzonderlijk wordt gefactureerd.

4.5 Indien de opdracht in fasen wordt uitgevoerd kan de vertaler de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever het reeds uitgevoerde schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6 De vertaler staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan de vertaler verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan het gebruik van de verstrekte gegevens.

4.7 Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij/zij jegens de vertaler gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daardoor direct of indirect aan de zijde van de vertaler is ontstaan.

4.8 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. (Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. De vertaler zal daarvan zoveel mogelijk een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt het feit dat de overeenkomst kan worden gewijzigd, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Artikel 5 – Intellectueel eigendom

5.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt de vertaler het auteursrecht op door de vertaler vervaardigde vertalingen en andere teksten.

5.2 Indien de vertaler ter uitvoering van een overeenkomst kennis verwerft omtrent vertaling van bepaalde woorden/begrippen is het hem/haar toegestaan om deze ook voor andere doeleinden dan wel uitvoering van andere overeenkomsten te gebruiken. Een en ander voor zover de vertaler daarmee niet zijn/haar geheimhoudingsplicht en ten opzichte van de opdrachtgever schaadt.

5.3 De opdrachtgever vrijwaart de vertaler tegen aanspraken van derden wegens beweerdelijke inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6 – Ontbinding

6.1 De vertaler kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van zijn/haar verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag voor het faillissement van de opdrachtgever is ingediend of indien opdrachtgever zijn/haar bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt.

6.2 Indien na totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet mogelijk is en de niet-uitvoerbaarheid te wijten is aan de verstrekte informatie van de opdrachtgever, is de vertaler gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel meerkosten in rekening te brengen voor de werkzaamheden die afwijken van hetgeen is geoffreerd. Het voorgaande is ook van toepassing indien bij uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de bij de totstandkoming van de overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte informatie een wezenlijk ander karakter heeft dan bij de uitvoering van de overeenkomst.

6.3 Ontbinding van de overeenkomst als genoemd in de artikelen 6.1 en 6.2 ontslaat de opdrachtgever niet van zijn/haar betalingsverplichting met betrekking tot de door vertaler reeds uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 7 – Reclames en geschillen

7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk schriftelijk en in ieder geval tien werkdagen na levering aan de vertaler te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn/haar betalingsverplichting.

7.2 Indien de klacht gegrond is, zal de vertaler het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien de vertaler hieraan redelijkerwijs niet kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.

7.3 Indien de opdrachtgever en de vertaler niet binnen een redelijke termijn tot een oplossing ten aanzien van de klacht komen, dient, binnen twee maanden nadat zulks is komen vast te staan, het geschil te worden voorgelegd aan de Geschillen- en Tuchtcommissie van het NGTV. Beslechting van het geschil vindt alsdan plaats overeenkomstig het geschillenreglement van het NGTV. Indien geen beroep wordt gedaan op de Geschillen- en Tuchtcommissie van het NGTV, kan geen beroep worden gedaan op de civiele rechter (zie artikel 12.3 van deze voorwaarden).

7.4 Het recht van reclame van de opdrachtgever vervalt zodra de opdrachtgever het geleverde zelf heeft bewerkt dan wel zelf heeft doen bewerken, zonder schriftelijke toestemming van de vertaler en deze bewerking heeft gepubliceerd dan wel heeft laten drukken.        

7.5 Indien de Tuchtcommissie heeft vastgesteld dat de klacht ongegrond is, komen de kosten die daardoor voor de vertaler zijn ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8 – Termijn en tijdstip van levering

8.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De vertaler is gehouden om, zodra hem duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

8.2 Bij toerekenbare overschrijding van de overeengekomen termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst.

8.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per gewone post, telefax, koerier of elektronische post.

8.4 Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

Artikel 9 – Honorarium en betaling

9.1 Het honorarium voor de vertaler is in beginsel gebaseerd op een woordtarief. Soms wordt een honorarium op basis van een uurtarief in rekening gebracht. De vertaler kan naast zijn honorarium ook de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.

9.2 Het bedongen honorarium is exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.3 Indien de vertaler met de opdrachtgever een vast honorarium of een vaste prijs is overeengekomen, dan is de vertaler niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs, indien deze verhoging voortvloeit uit een gebeurtenis als bedoeld in artikel 4.8, uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of ingevolge regelgeving of zijn oorzaak vindt in een stijging van de prijs van lonen e.d. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. De opdrachtgever heeft in dit geval het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij partijen in onderling overleg een nieuw vast honorarium of vaste prijs overeenkomen.

9.4 Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Na verstrijken van de termijn van 30 dagen is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

9.5 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Over de verschuldigde incassokosten is ook (wettelijke) rente verschuldigd.

9.6 De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem/haar aan de vertaler verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid: vrijwaring

10.1 De vertaler is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan de vertaler toerekenbare tekortkoming. De vertaler is nimmer aansprakelijk voor andere vormen van schade, daaronder begrepen bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.

10.2 Indien de vertaler aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de vertaler beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief de BTW van de desbetreffende opdracht.

10.3 De aansprakelijkheid van de vertaler is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in een voorkomend geval.

10.4 De opdrachtgever vrijwaart de vertaler voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarbij de schade aan een ander dan de vertaler is toe te rekenen. Voorts vrijwaart opdrachtgever de vertaler voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van de vertaler bestaat.

Artikel 11 – Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzienbaar of niet voorzienbaar, waarop de vertaler geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de vertaler niet in staat is zijn/haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, stroomonderbrekingen van langere duur, transportbelemmeringen en terrorismedreiging.

11.2 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van de vertaler opgeschort. Indien door de overmacht nakoming van de verplichting niet meer mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Voor reeds uitgevoerde werkzaamheden blijft de betalingsplicht van opdrachtgever wel bestaan. Indien de opdrachtgever consument is, geldt opschortingbevoegdheid slechts voor zover deze bevoegdheid hem op grond van de wet toekomt.

11.3 Indien de vertaler bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen kan voldoen, is de vertaler gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 – Toepasselijk recht, geschillen  en bevoegde rechter

12.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en de vertaler is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.

12.3 Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het ontstane geschil in onderling overleg op te lossen. Indien dat overleg niet tot een oplossing heeft geleid, moet het geschil eerst nog worden voorgelegd aan de Geschillen- en Tuchtcommissie van het NGTV, alvorens een beroep op de rechter kan worden gedaan. Artikel 7.3 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13 – Depositie en inschrijving

13.1 Deze herziene algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam in maart 2013 onder depotnummer 40516076.

13.2 NGTV behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan opdrachtgever. Indien een opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij/zij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen. De geldende versie is immer te vinden op www.ngtv.nl

13.3 De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

13.4 Het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 40516076.

 

 

 

 

 

Zoeken