PLS Professional Language Services BV

Translators for banks, insurers and the legal profession

Veel pensioenregelingen in Nederland hebben buitenlandse deelnemers. De reglementen van deze pensioenregelingen worden met het oog daarop vertaald, meestal in het Engels. Buitenlandse deelnemers aan een pensioenregeling baseren hun beslissingen die voortvloeien uit deelname aan deze regeling op de vertaling.

 

Voor zover het pensioenfonds en/of de verzekeraar deze vertaling aan de deelnemer ter beschikking stelt, heeft de deelnemer geen reden om te twijfelen aan de juistheid van de vertaling. De deelnemer wordt daarbij door de Pensioenwet beschermd. Als blijkt dat hij of zij verkeerd geïnformeerd is (o.a. als gevolg van een foutieve vertaling) dan beslist de rechter bijna altijd in het voordeel van de deelnemer.

 

Pensioenfondsen en verzekeraars proberen aan dit probleem te ontsnappen door een clausule op te nemen in de vertaling, waarin de deelnemer erop wordt gewezen dat de Nederlandse tekst doorslaggevend is in het geval van een verschil van interpretatie. In dat geval rijst echter de vraag of het pensioenfonds of de verzekeraar aan zijn informatieplicht heeft voldaan. Als men het pensioenreglement of de verzekeringsvoorwaarden heeft laten vertalen in het Engels met het oog op deelnemers die het Nederlands niet beheersen, heeft men dan adequaat aan zijn informatieplicht voldaan door in deze vertaling te verwijzen naar een document in het Nederlands? Men kan er immers zeker van zijn dat de deelnemer dit Nederlandse document niet begrijpt.

 

Als de deelnemer vertrouwt op de vertaling, maar de vertaling komt niet precies overeen met de authentieke tekst van de pensioenregeling, dan kan het zijn dat er elementen van de pensioenafspraken met de werknemer zijn die niet verzekerd zijn.

 

Onderstaand treft u een aantal voorbeelden aan van kleine foutjes die grote gevolgen kunnen hebben.

  • het gebruik van komma's in plaats van punten en andersom als scheidingsteken: 1,200 (één komma twee nul nul) betekent één duizend tweehonderd in het Engels;
  • bandbreedtes en leeftijdsgroepen: als men "40 tot 50" vertaalt in het Engels met "40 to 50" is dit onjuist, aangezien de Nederlands tekst betekent "40 tot en met 49" terwijl de Engelse vertaling betekent "40 tot en met 50";
  • arbeidsgeschiktheid wordt vaak fout vertaald als "disabled" terwijl het juist "able-bodied" or "able to work" betekent;
  • procentpunt wordt vaak vertaald als "percentage", hetgeen tot heel andere uitkomsten leidt.

 

Ook kunnen fouten ontstaan door het knippen en plakken van stukjes tekst uit eerdere documenten.

 

Bij het kiezen van een vertaler kiest men vaak in eerste instantie voor de laagste prijs – het  gaat immers slechts om een vertaling en die is van minder belang dan de authentieke pensioenregeling – en lang niet altijd wordt er om een beëdigde vertaling gevraagd.

 

PLS Professional Language Services levert professionele vertalingen van pensioenreglementen door beëdigde vertalers met veel kennis en ervaring op het gebied van pensioenen. Bij ons kunt u er zeker van zijn dat de inhoud van uw vertaalde pensioenreglement juridisch tot in detail overeenkomt met de originele Nederlandse tekst.

 

Zoeken