PLS Professional Language Services BV

Translators for banks, insurers and the legal profession

Our new website is in the process of being translated. The relevant information is included here temporarily in Dutch. If you have any queries, kindly contact us by telephone (+31-20-6185795) or email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

Door voortschrijdende internationalisering zorgt professionele communicatie in vreemde talen voor concurrentievoordeel. Verscherpte concurrentie en voortschrijdende internationalisering kenmerken de ontwikkelingen in de financiële sector en het hoger onderwijs.

Om de concurrentie het hoofd te bieden worden bestaande marktposities geconsolideerd en nieuwe markten aangeboord. Bestaande markten worden steeds intensiever bewerkt door communicatie, toegespitst op specifieke doelgroepen.

Voor sommige bedrijven in de financiële sector  en hoger onderwijsinstellingen betekent internationalisering uitbreiding naar buitenlandse markten. Voor bijna ieder bedrijf neemt internationalisering de vorm aan van dienstverlening op maat, gericht op in Nederland opererende buitenlandse bedrijven of, in het geval van het hoger onderwijs, aan buitenlandse studenten en onderzoekspartners.

Van groot tot klein zoeken financiële dienstverleners  en hoger onderwijs instellingen mogelijkheden om nieuwe klanten te bereiken en bestaande klanten vast te houden, vaak door een meer klantgerichte dienstverlening, maar in ieder geval door verspreiding van informatie over hun produkten en diensten.

In deze context levert doelmatige communicatie en optimale taalkundige ondersteuning in vreemde talen, en in het bijzonder in het Engels, een concurrentievoordeel op. Wie investeert in het behouden of versterken van zijn marktpositie moet o.a. investeren in communicatie met de klant. Waar het inter­nationale klanten betreft, betekent dit een investering in de talenkennis van het eigen personeel en in professionele, hoogwaardige vertalingen.

Specialisten in taal en communicatie

Ruim tien jaar dienstverlening aan banken, verzekeraars en hoger onderwijsinstellingen...

Professional Language Services zet zich in om ervoor te zorgen dat taal voor onze opdrachtgevers geen barrière vormt bij het bereiken van hun doelstellingen. Sinds 1988 verleent ons bureau diensten voornamelijk aan bedrijven in de financiële sector, vooral banken en verzekeringsmaatschappijen, en aan instellingen in het hoger onderwijs (universiteiten en HBO-instellingen). De door ons geleverde diensten omvatten vertalingen, tekstschrijven, redactiewerkzaamheden en adviezen met betrekking tot communicatie met buitenlandse doelgroepen. Wij hebben voor verschillende bedrijven een belangrijke rol kunnen spelen in de communicatie, hetgeen gepaard is gegaan met de totstandkoming van samenwerkingsverbanden met buitenlandse ondernemingen en instellingen. In het bijzonder richten wij ons op communicatie in het Engels, de voertaal van de financiële sector en in toenemende mate van het hoger onderwijs, ook binnen Nederland.

Klantgerichtheid

...dienstverlening toegesneden op de strategie van onze klanten...

Klantgericht werken betekent voor ons niet alleen gerichtheid op onze klant, maar ook gerichtheid op de klant van onze klant. Centraal daarbij staat de vraag welke bood­schap (informatie, houding, corporate image) onze klant aan zijn klant wil overbrengen. Het overbrengen van de boodschap eist kennis van en gevoel voor de cultuur van de ander. Een letterlijke, misschien zelfs technisch goede vertaling slaat niet altijd de juiste toon aan en wekt misschien net niet de gewenste indruk. Waar een bedrijf voor staat en welke houding het wenst te hebben ten opzichte van zijn klanten dient in de tekst tot uiting te komen. Het is onze taak ervoor te zorgen, dat niet alleen de woorden maar ook de intentie en houding van onze opdrachtgevers vertaald worden naar hun klant toe.

Samenwerking met onze klanten: bestendige relaties

..en gebaseerd op een investering in een langdurige relatie met onze klanten.

Klantgericht werken betekent voor een dienstverlenend bedrijf zoals het onze, dat wij nauw samenwerken met onze opdrachtgevers. Het zich inleven in wat u als klant beoogt en de kenmerken die u aan uw handelen wilt geven, zijn daarbij essentieel. Daarom streven wij naar zorgvuldig overleg en samenwerking in alle stadia van een project, ongeacht of het een vertaling of advieswerk betreft.

Onze opdrachtgevers zijn de deskundigen op hun vakgebied, vaak zelfs pioniers die nieuwe begrippen en produkten ontwikkelen. Onze deskundigheid als vertalers, redacteurs en tekstschrijvers ligt op het gebied van taalgebruik en de mogelijkheden van verschillende talen.

Nauwe samenwerking zorgt voor een bundeling van deskundigheden, hetgeen tot een kwalitatief hoogwaardig produkt leidt, dat recht doet aan de expertise en intenties van onze opdrachtgevers.

Voor ons bedrijf vormen gerichtheid op de financiële sector en het hoger onderwijs alsmede nauwe samenwerking en langdurige relaties met onze klanten de basis voor hoge kwaliteit en continue kwaliteits­bewaking.

Vaak vindt contact tussen onze opdrachtgever en zijn buitenlandse klanten voornamelijk plaats door middel van vertaalde teksten (rapporten, contracten, brieven enz.). Wij zijn ons ervan bewust, dat een vertaling met onvolkomenheden een onjuiste indruk zou kunnen wekken omtrent de dienstverlening van onze opdrachtgever. Daarom hebben kwaliteits­bewaking en, waar mogelijk, kwaliteitsverbetering voortdurend onze aandacht.

Search